Договір приєднання (Оферта) №230314 про надання інформаційних послуг

Дата останніх змін: 14 березня 2023 р.

Фізична особа-підприємець Германн Алексей Сергійович, ІПН 3236524614, місце провадження діяльності: Україна, 13635, Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Бистрик, пров. Центральний, б. 7 (надалі – Виконавець),  пропонує будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі – Замовник), укласти цей договір приєднання (оферту) про надання інформаційних послуг (далі – Договір або Оферта), на умовах, вказаних нижче.

Договір є договором приєднання та, згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються Виконавцем.

Беззастережне прийняття умов Договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом цієї Оферти між Замовником та Виконавцем та засвідчує факт його укладення.

1. Визначення термінів

У цьому Договорі, нижченаведені терміни та визначення використовуються в наступних значеннях:

1.1. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов даного Договору без будь-яких виключень та/або обмежень і є тотожним укладенню двостороннього письмового Договору.

1.2. Послуги – надання доступу до курсів у сфері інформаційних технологій, інформація щодо яких розміщена на веб-сайті Виконавця за посиланням: https://dontpanic.team/learn/

1.3. Курс — цілісний і сформований виклад однієї або декількох тем будь-якого напрямку у сфері інформаційних технологій. Характеристики Курсу визначаються у відповідній Пропозиції Курсу.

1.4. Пропозиція Курсу — розміщена на Сайті інформація про характеристики, ціну, тривалість, формат, строки проведення навчання, форму та особливості доступу до Курсу, правила проходження Курсу тощо.

1.5. Контент — означає вебінари, фонограми, відеограми, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані, надані для використання Замовником.

1.6. Сайт – веб-сайт Виконавця, доступний за посиланням: https://dontpanic.team/.

2. Предмет договору

2.1. В порядку та на умовах передбачених цим Договором Виконавець приймає зобов’язання надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Послуги Виконавця в обсягах та на умовах передбачених цим Договором.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Права Виконавця:

3.1.1. самостійно визначати форми та способи надання Послуг, враховуючи вимоги чинного законодавства України та умови Договору;

3.1.2. в односторонньому порядку визначити вартість Послуг;

3.1.3. у випадку виникнення сумнівів у достовірності зазначених Замовником даних під час реєстрації та/або оплати, Виконавець має право відхилити заявку Замовника на придбання Послуг;

3.1.4. отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за Договором. У разі неподання інформації, неповного або неправильного подання інформації, Виконавець має право відмовити в наданні Послуг до подання Замовником такої інформації;

3.1.5. проводити анкетування, опитування Замовника, в тому числі запитувати відгуки про отримані Послуги, поширювати (публікувати чи в інший спосіб розповсюджувати) результати анкетування (опитування) і відгуки про отримані Послуги із дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних;

3.1.6. залучати третіх осіб для виконання своїх обов’язків за цим Договором;

3.1.7. на оплату наданих Послуг відповідно до умов Договору;

3.1.8. в односторонньому порядку вносити зміни до умов Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті. Також Виконавець має право вносити зміни у зміст Послуг.

3.2. Обов’язки Виконавця:

3.2.1. своєчасно та на професійному рівні надати Замовнику або уповноваженій ним особі Послуги, визначені цим Договором;

3.2.2. провести підсумкове заняття та видати Замовнику сертифікат закінчення Курсу, якщо це передбачено умовами конкретної Пропозиції Курсу.

3.3. Права Замовника:

3.3.1. одержувати від Виконавця Послуги на умовах, визначених цим Договором;

3.3.2. отримувати, на свій запит, інформацію щодо наданих Послуг;

3.3.3. відмовитися від Послуг до моменту здійснення оплати.

3.4. Обов’язки Замовника:

3.4.1. оплатити Виконавцю вартість наданих Послуг;

3.4.2. детально ознайомитися з усіма правилами надання Послуг та умовами цієї Оферти й прийняти їх, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін відповідно до цієї Оферти;

3.4.3. надавати вірну, точну і повну інформацію про себе. Замовник визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Виконавцю;

3.4.4. дбайливо ставитися до матеріалів, виробів, інструментів, вимірювальних приладів та інших товарів, наданих Виконавцем Замовнику;

3.4.5. не розповсюджувати результати наданих Послуг за цим Договором: об’єкти інтелектуальної власності (навчальні конспекти, відео лекцій), отримані при виконанні цього Договору, третім особам;

3.4.6. не використовувати отриману від Виконавця інформацію з метою створення подібної та/або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього отримання письмового дозволу Виконавцю;

3.4.7. не використовувати Послуги з метою публічного показу та/або публічної демонстрації (показу Послуг та матеріалів за допомогою технічних засобів, пристроїв у місцях, відкритих для вільного відвідування, чи в місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім’ї та/чи близьких знайомих Замовника), а також для створення умов та (чи) надання доступу до Послуг третім особам.

4. Порядок, строки надання та узгодження Послуг

4.1. Обсяг та характеристика Послуг за даним Договором визначаються Курсом, обраним та оплаченим Замовником згідно з відповідною Пропозицією Курсу.

4.2. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Замовником оплати Послуг, що означає повне і беззастережне прийняття ним усіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (Акцепту Оферти). Вчинення Замовником Акцепту цієї Оферти проводиться добровільно і дорівнює укладанню письмового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України).

4.3. Виконавець надає Послуги особисто або шляхом залучення інших осіб, залишаючись відповідальним перед Замовником за результати їхньої роботи.

4.4. Для участі в онлайн навчанні Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для смартфона, комп’ютера та/або іншого пристрою.

4.5. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в онлайн навчанні, яка виникла з причин незалежних від Виконавця.

4.6. Виконавець має право на власний розсуд змінювати розклад занять, тривалість, а також час проведення занять, попередньо завчасно повідомивши про це Замовника. Але у будь-якому випадку, загальна кількість занять або обсяг пропонованого матеріалу, передбаченого Курсом, не може бути меншою, ніж у Пропозиції Курсу, яка діяла на момент оплати.

4.7. Сторони погоджуються із тим, що Виконавець не гарантує відповідність ефективності надання Послуг очікуванням Замовника.

4.8. Замовник погоджується, що Виконавець не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститись на Сайті.

4.9. Замовник приймає положення про те, що всі матеріали Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватись рекламою. Замовник погоджується з тим, що Виконавець не несе будь-якої відповідальності та не має будь-яких зобов’язань у зв’язку з цією рекламою.

4.10. Замовник приймає результати наданих Послуг протягом п’яти днів з моменту виконання Виконавцем своїх зобов’язань. Якщо Замовник не надав обґрунтованої відмови від прийняття Послуги, Послуга вважається такою, що відповідає вимогам Замовника, належним чином оформлена та прийнята Замовником без нарікань на умови та якість Послуг.

5. Визначення ціни послуг, порядок оплати

5.1. Вартість наданих Послуг залежить від обраного Замовником Курсу та вказується на відповідній сторінці Курсу на Сайті.

5.2. Розрахунки за Послуги здійснюються шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.

5.3.  Всі банківські комісії, пов’язані з переказом коштів за цим Договором, несе Замовник.

5.4. У разі, якщо це передбачено відповідною Пропозицією Курсу, Замовник має право на повернення попередньо сплачених коштів, але не пізніше ніж за п’ять календарних днів  до початку надання Послуг та у випадку, якщо йому попередньо не надавалося жодної інформації щодо Курсу або відповідних записів Курсу.

6. Інтелектуальна власність

6.1. Права інтелектуальної власності на Контент, Курси, Сайт будь-які навчальні матеріали, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.

6.2. Виконавець також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

6.3. Надаючи право на використання Замовником об’єктів інтелектуальної власності для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

7. Відповідальність та порядок вирішення спорів

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань встановлених цим Договором згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. Виконавець несе відповідальність за виконання Послуг відповідно до Договору.

7.3. Виконавець не несе відповідальності:

7.3.1. у разі невиконання або неналежного надання Послуг, що спричинена недостовірністю, недостатністю або несвоєчасністю відомостей, наданих Замовником;

7.3.2. у разі невідвідування Замовником або уповноваженої ним особи Курсу через обставини, незалежні від Виконавця;

7.3.3. за невідповідність змісту Послуг очікуванням Замовника та/або його суб’єктивній оцінці. Така невідповідність очікуванням та/або негативна суб’єктивна оцінка не є підставами вважати послуги неякісними, або такими, що надані не в узгодженому обсязі.

7.4. У будь-якому випадку сукупна відповідальність Виконавця перед Замовником за будь-яким позовом чи претензією за цим Договором обмежується розміром вартості Послуги, наданої Замовнику за цим Договором.

7.5. Замовник несе відповідальність за своєчасну оплату Послуг.

7.6. Замовник несе відповідальність за зіпсуття або знищення через недбалість матеріалів, виробів, інструментів, наданих Виконавцем Замовнику або уповноваженій ним особі в користування та тих, які не були надані йому безпосередньо, однак були ним пошкоджені, знищені чи зіпсовані.

7.7. У випадку порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця, інших Замовників, в тому числі у випадку передачі Замовником інформації, матеріалів отриманих під час проходження Курсу третім особам, при виявленні фактів використання Замовником вказаних матеріалів, інформації з комерційною метою, Замовник несе таку відповідальність:

7.7.1. відсторонення Замовника від участі у Курсі (припинення доступу до Курсу), розірвання Договору в односторонньому порядку без повернення внесеної плати за Курс;

7.7.2. відшкодування Виконавцю прямих і непрямих збитків, завданих таким порушенням;

7.7.3. штраф у розмірі 20 000 грн за кожен факт такого порушення.

7.8. Всі спори, які можуть виникнути під час виконання цього Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів протягом тридцяти календарних днів із дня їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Виконавцем не будуть.

7.9. У випадку, коли спір не вдалося вирішити шляхом переговорів, він розглядається і вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8. Форс-мажор

8.1. Сторони узгодили, що до форс-мажорних обставин належать такі обставини, які сторони не могли передбачити та запобігти жодними розумними заходами. Наприклад, природні стихійні лиха, зміна існуючого законодавства, пожежі, глобальні проблеми з каналами зв’язку, що викликають перебої мережі Інтернет, дії третіх осіб, що не мають відношення до Договору, що перешкоджають його виконанню.

8.2. При виникненні форс-мажорних обставин, Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором, повинна в строк не більше 2 (двох) календарних днів з моменту настання таких обставин, повідомити про це іншу Сторону будь-яким доступним способом.

8.3. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин та їх тривалості будуть сертифікати (висновки), видані Торгово-промисловою палатою України.

8.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Сторін про виникнення форс-мажорних обставин і (або) їх наслідки позбавляє Сторону права посилатись на ці обставини.

8.5. У разі, коли дія форс-мажорних обставин триває більш ніж 30 (тридцять) календарних днів, Сторони мають право припинити даний Договір.

9. Внесення змін та розірвання Договору

9.1. Цей Договір набирає чинності для Сторін з моменту оплати Послуг Замовником та діє до повного та належного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

9.2. Виконавець має право розірвати цей Договір у будь-який час без попереднього повідомлення Замовника у разі порушення останнім умов цього Договору та інших правил.

9.3. Виконавець має право змінювати умови цього Договору без попереднього повідомлення Замовника. Замовник, знаючи про можливість таких змін, згоден з тим, що вони будуть проводитися. Якщо Замовник продовжує користуватися Послугами Виконавця після таких змін, це означає його згоду з ними.

10. Заключні положення

10.1. Відносини, що виникають при укладенні цього Договору або в процесі його виконання, а також при вирішенні питань, не врегульованих цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.3. Якщо будь-яке положення цього Договору визнається недійсним, неправомірним або таким, що не може бути виконаним з будь-якої причини, така недійсність, неправомірність або неможливість виконання не впливає на правомірність або можливість здійснення будь-якої іншої частини цього Договору, і всі інші положення залишаються повністю чинними та дійсними.

10.4. На момент укладення даного Договору, між Сторонами досягнуто згоди з усіх істотних умов. Істотними умовами Сторони вважають усі умови, викладені у тексті даного Договору.

10.5. Послуги за цим Договором не є освітніми послугами в розумінні Закону України «Про освіту».

10.6. Укладенням цього Договору Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх (або уповноваженої ним особи) персональних даних, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

Юридична адреса та банківські реквізити Виконавця.

Фізична особа – підприємець Германн Алексей Сергійович  

Адреса: Україна, 13635, Житомирська обл., Ружинський р-н, с.Бистрик, пров. Центральний, б. 7

IBAN: UA803220010000026005320061428 Акціонерне товариство УНІВЕРСАЛ БАНК

Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4  

alex@dontpanic.team

+380930940444

___________ А.С. Германн

0
    0
    Ви обрали:
    Ваш кошик порожнійПовернутись назад